Organizacje

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lubliniembp Lublin to nowoczesna instytucja z ponad 100-letnią tradycją. Oprócz blisko 40 filii zlokalizowanych w lubelskich dzielnicach, MBP w Lublinie to przede wszystkim nowatorskie podejście do promocji czytelnictwa, zorientowanego również na budowanie więzi ze społecznościami lokalnymi. We współpracy z MBP w Lublinie zorganizowaliśmy flagowe wydarzenia projektu „K0munikacja dla Integracji”: Punkt Wymiany Plotek, Warsztaty Medialne „Lubelskie Plotkojady”, CafeDialog oraz spotkania autorskie.

stowarzyszenie_dla_ziemi_logo Stowarzyszenie „Dla Ziemi” powstało w 1995 roku i od tej pory zrealizowało kilkadziesiąt projektów – były to zarówno niewielkie projektu skierowane do społeczności lokalnej, poprawiające sytuację edukacyjną dzieci wiejskich, wymiany młodzieżowe, aktywizowanie młodzieży w kierunku działań wolontariackich i realizacji własnych projektów, jak i duże projekty, skierowane do najważniejszej grupy z którą współpracujemy, czyli do uchodźców/czyń i migrantów/tek. Stowarzyszenie realizuje następujące projekty: „OBCY? Zbliżenia” i „Chcemy mieszkać w Polsce”, czy projekt skierowany do kobiet uchodźczyń i migrantek pod tytułem „Głosem kobiet”, który ma na celu aktywizację społeczną tej grupy. W ramach działalności stowarzyszenia istnieje też drugi kierunek, prowadzony przez działającą przy organizacji Młodzieżową Grupę SZUM (grupa działa od 10 lat), który ma na celu wybudowanie w naszej okolicy Wiejskiego Centrum Alternatywnych Technologii. Centrum ma umożliwiać młodym ludziom budowę swoich domów w technologii ekologicznej, tradycyjnej, bez zaciągania kredytów bankowych, zgodnie z naturą, w ramach współpracy i kooperatywy, zachęcać do stosowania rozwiązań alternatywnych do powszechnie stosowanych, przy użyciu lokalnych materiałów. W ramach Sieci Lokalnej członkinie Stowarzyszenia Dla Ziemi pomogły urzeczywistnić spotkanie poświęcone sytuacji społeczności uchodźczej na lubelskich Bronowicach, udostępniły również swoją wystawę „Chcemy mieszkać w Polsce”, pokazującą sylwetki rodzin uchodźczych.

Stowarzyszenie Homo Faber działa od 2004 roku a jego podstawowym obszarem zainteresowania jest relacja jednostki i władzy. HF_logoOrganizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka.Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientacje seksualną. Homo Faber stara się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współczesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań. Na bardziej praktycznym poziomie: Homo Faber jest pionierem działań „powitalnych” nastawionych na cudzoziemców i cudzoziemki – od kilku lat publikuje „Kapownik” – praktyczny przewodnik po życiu w Lublinie wydawany w formie kalendarza akademickiego w trzech językach; oprowadza cudzoziemców i cudzoziemki po Lublinie = kulturalnym, urzędowym, oszczędnym i historycznym, uczy języka i kultury polskiej. Dzięki współpracy z Homo Faber w ramach Komunikacji dla Integracji zrealizowaliśmy szkolenia dla agentów i agentek antyplotkowych i przygotowaliśmy podręcznik trenerski dla osób prowadzących szkolenia dla agentów i agentek antyplotkowych.

logo pion kolor przezroczysteFundacja TEAM Teatrikon to lubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. W skład Zespołu Fundacji wchodzi ok. 30 młodych osób, a ich działania realizowane są zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi oraz jednostkami Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów). Rokrocznie w projektach organizowanych przez Teatrikon, na różnym poziomie zaangażowania, bierze udział ponad 5000 młodych ludzi. Działania organizacji skupiają się na trzech kluczowych obszarach: Twórczości, Edukacji oraz Animacji. Dzięki Teatrikonowi byliśmy w stanie dotrzeć do licealistów i licealistek uczestniczących w Warsztatach Medialnych „Lubelskie Plotkojady” a także… seniorów i seniorek, dla których przeprowadziliśmy warsztaty antyplotkowe.

Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. FIPP to lokalny ekspert w zakresie poradnictwa prawnego dla cudzoziemców i cudzoziemek, realizuje również innowacyjny projekt „LOGIN:Lublin” oraz aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności cudzoziemskiej, takie jak między innymi Sieć Lokalna.

Centrum Wolontariatu. Centrum Wolontariatu w Lublinie istnieje od 1999 r. Pomysł powołania lubelskiego wolontariatu zrodził się logo-cw-liftedna bazie działań prowadzonych przez młodzież i duszpasterzy skupionych w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, powołanym przez Abp. Józefa Życińskiego i kontaktów z liderem włoskiego wolontariatu, Stasiem Gawrońskim. Podejmowane projekty socjalne wskazały na potrzebę stworzenia Centrum Wolontariatu w naszym mieście. Od tego czasu za pośrednictwem Centrum Wolontariatu służbę podjęło blisko 20 tys. osób. Centrum Wolontariatu to organizacja kompleksowo zajmującą się wolontariatem. Główne kierunki działania to: koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu. Centrum Wolontariatu w ramach sieci lokalnej angażowało się realizację spotkania na lubelskich Bronowicach oraz spoty video powstałe w ramach Lubelskich Plotkojadów.

logo WKWarsztaty Kultury to samorządowa instytucja kultury wyodrębniona z Centrum Kultury w Lublinie. Propaguje „kulturę czynną”, starając się budować ofertę dla osób poszukujących zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym – zgodnie ze swoją nazwą. Obok licznych imprez kulturalnych, organizowanych corocznie przez Warsztaty Kultury, na uwagę zasługuje projekt Wolontariusze Kultury, w ramach którego – dzięki współpracy z Siecią Lokalną – pojawi się moduł antyplotkowy. W ramach sieci lokalnej wraz z Warsztatami Kultury poszukiwaliśmy również sposobów zwiększenia uczestnictwa cudzoziemców i cudzoziemek w wydarzeniach kulturalnych.

Fundacja tu obok to w pełnym tego słowa znaczeniu organizacja lokalna. Wyrosła z potrzeb lubelskiej dzielnicy Wieniawa i to właśnie logo_tu obokdla jej mieszkańców i mieszkanek realizowane są działania fundacji. W swojej działalności fundacja tu obok stosuje zasady poszanowania praw obywatelskich i społecznych, ekologii, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwego handlu, otwartości, jawności, pełnej dostępności do informacji. W ramach sieci lokalnej, wraz z Fundacją tu obok, poszukiwaliśmy plotek na temat cudzoziemców i cudzoziemek wśród mieszkańców i mieszkanek Wieniawy.

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+