Integracja

Integracja międzykulturowa to termin, którym posługujemy się opisując sytuację, gdy cudzoziemcy i cudzoziemki przybywający do Lublina, przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, wchodzą w związki i relacje ze społeczeństwem przyjmującym – czyli nami, mieszkańcami i mieszkankami Lublina – oraz na równych prawach uczestniczą w różnych obszarach życia miasta.

W całej Europie przykłada się coraz większą wagę do wspierania procesów integracji cudzoziemców i cudzoziemek na poziomie lokalnym. Integracja zakłada wychodzenie sobie naprzeciw obu stron – zarówno nowoprzybyłych, jak i „starych” mieszkańców i mieszkanek miasta. Ważne jest zapewnienie migrantom i migrantkom dostępu do tego wszystkiego, z czego korzystamy na co dzień: pracy, nauki, wsparcia prawnego, możliwości nauki języka, utrzymywania kontaktów towarzyskich, brania udziału w życiu kulturalnym i in. Integracja działa w obie strony, choć nie zawsze jest tak, że obie strony muszą włożyć w nią dokładnie tyle samo wysiłku. Innymi słowy: jedna strona musi chcieć się zintegrować, a druga musi to tej pierwszej umożliwić.

W działaniach na rzecz integracji międzykulturowej ważne są więc działania zarówno wobec cudzoziemców i cudzoziemek (wsparcie związane z nauką języka, „oprowadzanie po domu”, wspieranie kompetencji związanych z wejściem na rynek pracy i funkcjonowania w Polsce, pomoc prawna, i in.) jak i społeczeństwa przyjmującego – budowanie kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie procesu uwzględniania potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek we wszystkich zadaniach i usługach publicznych realizowanych na terenie miasta i in.

W Lublinie staramy się pracować w oparciu o model integracji międzykulturowej Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy, który został zarekomendowany państwom członkowskim Unii Europejskiej jako modelowa polityka do wdrażania na ich terytoriach. To właśnie miasta są laboratoriami polityki integracyjnej i mają potencjał do wzmacniania spójności społecznej. Rekomendowane działania to promowanie międzykulturowości miasta i budowanie różnorodnej tożsamości miejskiej, przystosowanie polityk, instytucji i usług publicznych do różnorodnych obywateli i obywatelek oraz włączanie migrantów i migrantek w życie społeczne na różnych poziomach decyzyjnych. Działania te podejmowane są przez nas między innymi za pomocą projektów „Lublin dla Wszystkich” i „Komunikacja dla Integracji”.

Udostępnij / Share: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+