IDEA

 

c4i1000C4i - Komunikacja dla Integracji to przeciwdziałanie uprzedzeniom, plotkom i stereotypom za pomocą rzetelnych, przygotowanych w oparciu o istniejące dane, informacji na temat cudzoziemców i cudzoziemek.


Integracja Komunikacja dla Integracji Lublin dla Wszystkich

Międzykulturowy Lublin

prezydent-miasta-lublin-krzysztof-zuk

"Położenie Lublina na kulturalnym i gospodarczym styku wschodu i zachodu wpłynęło na charakter miasta. Pamiętamy o ogromnym dziedzictwie wynikającym z wielokulturowości miasta i pielęgnujemy tradycje tego miejsca organizując wydarzenia artystyczne takie jak Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Festiwal Słodko-Gorzki czy Festiwal Wielokulturowy Lublin. Wydarzenia te nie są jedynie odwołaniem do chlubnej przeszłości miasta. Na terenie Lublina mieszkają od pokoleń przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zaś prężny ośrodek akademicki, jakim jest nasze miasto, przyciąga coraz liczniejsze grono studentów zagranicznych. Coraz więcej osób decyduje się na zakładanie firm w Lublinie, budując tym samym nasz lokalny rynek pracy. Od 2008 roku Lublin, jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce, jest częścią sieci Miast Międzykulturowych Rady Europy. To ogromne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność za budowanie spójnego, kompleksowego systemu zarządzania różnorodnością w Lublinie. Dlatego też staramy się korzystać z najlepszych wzorców wypracowanych przez europejskiego lidera integracji mniejszości, szwajcarski kanton Neuchâtel.

Cieszę się, że dzięki inicjatywom takim jak projekty „Lublin dla wszystkich” czy „Komunikacja dla Integracji” mamy okazję zadbać o wszystkich mieszkańców naszego miasta, niezależnie od tego, skąd i na jak długo tu przyjechali. To zresztą nie jedyne tego typu inicjatywy. Jesteśmy na etapie niezwykle dynamicznego rozwoju Lublina: pozyskujemy przedsiębiorców, inwestujemy w infrastrukturę komunikacyjną i rekreacyjno-sportową, jednocześnie stawiając na kulturę, rozwój oświaty oraz aktywność Lublinian. Mieszkańcy coraz bardziej dostrzegają te zmiany i pozytywnie na nie reagują. Zależy mi na tym, by jeszcze chętniej włączali się w proces decydowania o przyszłości Lublina. Dzięki rozwijanym przez nas narzędziom partycypacyjnym, takim jak na przykład budżet obywatelski, którego pierwszą edycję rozpoczęliśmy w 2014 roku, każdy z nas może mieć wpływ na rozwój miasta. Lublin jest miastem dla wszystkich!"

Prezydent Miasta Lublin,

dr Krzysztof Żuk


Dane i statystyki Fakty Antyplotki

Agent/ka Antyplotkowy/a

Zanim zaczniemy rozmawiać o Agentach i Agentkach Antyplotkowych, warto zacząć od definicji „plotki” w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”. Nie mamy ambicji wykorzenić wszystkich plotek z przestrzeni publicznej. To nie tylko niemożliwe, ale też całkiem bez sensu! Zajmujemy się tylko jedną, konkretną grupą plotek, bezpośrednio wiążącą się ze stereotypami i uprzedzeniami na temat osób reprezentujących odmienną od nas grupę narodową czy etniczną. Nie zajmujemy się zatem plotkami towarzyskimi ani „pracowymi”, tylko komunikatami, które brzmią mniej więcej tak, jak jedna z plotek zidentyfikowanych w ramach C4i w Limerick, w Irlandii:

Wszyscy Polacy zabijają i jedzą łabędzie w parkach.

Tego typu absurdalnych, zupełnie nieuzasadnionych przekonań wśród mieszkańców i mieszkanek Polski, Irlandii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii czy Portugalii, jest oczywiście dużo, dużo więcej.

Imigranci dostają z pomocy społecznej darmowe wózki.
Imigranci zakładający działalność gospodarczą nie muszą płacić podatków.
Zagraniczni studenci pozbawiają stypendiów studentów polskich.
Uchodźcy zabierają pieniądze, które pomoc społeczna mogłaby przeznaczyć na wsparcie Polaków w trudnej sytuacji.

to tylko niektóre przykłady niezweryfikowanych, nie sprawdzonych w żaden sposób wypowiedzi, które przekazywane są sobie z ust do ust i nabierają nieoczekiwanej mocy: antagonizują pokojowo koegzystujące ze sobą grupy i uniemożliwiają jakąkolwiek integrację. W naszym przekonaniu, a także w przekonaniu rosnącej rzeszy ekspertów i ekspertek na całym świecie, to właśnie integracja międzykulturowa jest warunkiem niezbędnym do budowania spójnych, funkcjonujących w oparciu o zaufanie i wzajemny szacunek, społeczności lokalnych. Komunikaty, takie jak przedstawione powyżej, to zwykłe plotki – nieuprawnione uogólnienia, interpretacje faktów w oparciu o niewłaściwe przesłanki. Tego typu plotki biorą się często z braku informacji i braku kompetencji w udzielaniu tych informacji przez osoby za to odpowiedzialne.

Naszym zadaniem jest przygotowanie Agentów i Agentek Antyplotkowych do rozbrajania tego typu plotek.

Agent Antyplotkowy i Agentka Antyplotkowa to osoba, która ceni sobie różnorodność i zależy jej na tym, by wszyscy mieszkańcy i mieszkanki lokalnej społeczności traktowani byli z należnym im szacunkiem. Tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za podnoszenie świadomości innych i przedstawianie prawdziwych informacji w miejsce plotek o grupach mniejszościowych wśród mieszkańców miasta.

W ramach projektu „Komunikacja dla Integracji” prowadzimy szkolenia dla Agentów i Agentek Antyplotkowych. Aktualnych terminów i formularza zgłoszeniowego szukaj tutaj.


Metodologia Scenariusz zajęć Podręcznik Weź udział w szkoleniu

Sieć Lokalna

Sieć Lokalna to fundament działań podejmowanych w ramach projektu „Komunikacja dla Integracji”. W jej skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, a także osoby indywidualne, które chcą włączyć się w budowanie pozytywnego klimatu wobec cudzoziemców w Lublinie.

Zadaniem sieci jest współpraca w zakresie tworzenia kampanii komunikacyjnej projektu i realizacji działań, które pomogą rozbrajać plotki na temat obcokrajowców w Lublinie.

Wierzymy, że właśnie dzięki Sieci Lokalnej efekty pracy C4i pozostaną w Lublinie na długo po zakończeniu projektu.


Organizacje Inicjatywy Członkowie / Członkinie Sieci Dołącz do Sieci Lokalnej Newsletter

Aktualności

Do pobrania

Poręczny zestaw grafik i haseł kampanii C4i do pobrania już wkrótce!

POBIERZ MATERIAŁY:

HASŁA PLAKATY GRAFIKI

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
telefon: +48 81 466 25 60, e-mail: partycypacja@lublin.eu

Facebook Obywatelski Lublin
Kanał YouTube: Stop Plotkom - Komunikacja dla Integracji

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej stopplotkom.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2015.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13. (opublikowanie niniejszej deklaracji dostępności)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część elementów nietekstowych (zdjęć, linków graficznych, ikon) nie posiada alternatywnych opisów tekstowych,
  • elementy audio nie posiadają audiodeskrypcji,
  • zdjęcia, linki graficzne, przyciski i łącza umieszczone na stronie nie posiadają alternatywnych opisów tekstowych, a kontrast napisów na zdjęciach może nie być na wymaganym poziomie.

Wyłączenia te stosowane są w związku z art. 3 ust 2 pkt 8 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które dotyczą treści,  które nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były po dniu 23 września 2019 r. uaktualnianie lub poddawane przebudowom i zmianom, polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. Strona stopplotkom.lublin.eu powstała w 2014 roku w ramach projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe dla różnorodności" realizowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej i Rady Europy w latach 2015 – 2016 przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin. Po zakończeniu projektu strona nie była aktualizowana, to znaczy nie były na niej publikowane nowe treści.

Natomiast wymienione powyżej niezgodności są rezultatem zastosowania na stronie gotowych, ekonomicznych rozwiązań technicznych, które nie spełniają aktualnych wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono 2020-05-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Partycypacji Społecznej, partycypacja@lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 2560. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Biuro Partycypacji Społecznej powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Biuro Partycypacji Społecznej niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Biuro Partycypacji Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biuro Partycypacji Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu Miasta - Ratusza (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin):

  • Częściowo parter budynku jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku.
  • Na parterze jest łazienka wyposażona w poręcze.
  • Na parkingu wydzielone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  • Piętra pozostają niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
  • Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub poprzez połączenie z tłumaczem on-line.